بانکدارى الکترونيکي، فرهنگ جديدى از دريافت خدمات را در جامعه عرضه مى‌کند. هم‌اکنون در کشورهاى پيشرفته خدمات گسترده اين شيوه جديد بانکدارى جاى خود را بين ميليون‌ها مشترى بازکرده است. البته بنابه اظهارات متخصصين و آمارهاى جمع‌آورى شده، اين تکنولوژى توسط متقاضيان جوان بيشتر پذيرفته شده است.


در کشورهاى پيشرفته استقبال بيشترى از بانکدارى نموده‌اند. شعب بانک‌هاى اين کشورها از نمونه شعبى هستند که روابط بانکدارى مدرن، داخل آنها را از مشترى خالى نموده است و متناسب با آن لزوم کاهش تعداد شعب در دستور کار اغلب بانک‌ها قرار دارد.