طرح جامع اتوماسيون به‌عنوان زيربنا و زمينه‌ساز ارائه خدمات نوين بانکدارى و ازجمله بانکدارى الکترونيکى مى‌باشد. درباره اين طرح و تجربه پياده‌سازى و چشم‌انداز تغييرات ناشى از آن درعملکرد، ساختار سازمانى و ارائه خدمات در بانک‌ها موارد زير را مى‌توان مورد بررسى قرار داد:

تاريخچه شکل‌گيرى

طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکى در سال ۱۳۷۲ به‌طور رسمى مطرح شد. پس از بررسى فعاليت‌هاى مکانيزاسيون انجام شده تا آن زمان، عدم حصول به اهداف کلان اين سرمايه‌گذارى‌ها در بانک‌ها مشخص گرديد.


نتيجه مطالعات فوق در قالب پيشنهادى براى حرکت جهت جامع‌نگرى در برنامه‌ريزى فعاليت‌هاى انفورماتيکى بانک‌ها به مسؤولين سيستم بانکى کشور ارائه گرديد.


با پذيرش دلايل و براساس مصوبه مجمع عمومى بانک‌ها در سال ۱۳۷۲، طرح جامع اتوماسيون سيستم بانکى شکل گرفت. مسؤوليت و پيشبرد طرح براساس همين مصوبه به عهده مشاور اجرايى رياست کل بانک مرکزى گذاشته شد.

اهداف طرح

اهداف کلان طرح جامع با بررسى‌هاى همه‌جانبه به‌شرح زير تعيين گرديد:


- کاهش مشکلات اجرايى در شعب و ادارات مرکزى بانک‌ها و افزايش توان اجرايى سيستم


- تسريع در اجراى عمليات نظام بانکى و ارتقاى کيفيت آن


- ارائه خدمات دقيق و به‌موقع به مشتريان


- ايجاد زمينه لازم براى کاهش مبادلات نقدى و نقل‌وانتقال پول


- ايجاد امکان دسترسى به اطلاعاتِ به‌هنگام، براى اتخاذ تصميم درمورد سياست‌هاى پولى و بانکي


- صرفه‌جويى در وقت کارکنان و مشتريان بانک‌ها، کاهش نقل‌وانتقال فيزيکى مدارکدر شعب، کاهش سفرهاى شهرى و...


- ايجاد هماهنگى لازم براى ارتباط به بانک‌هاى خارج از کشور


جامع‌نگرى طرح به اين معنى مطرح گرديد که کليه فعاليت‌ها حول محور مدل اطلاعاتى لازم براى رسيدن به کليه اهداف طرح صورت مى‌گيرد و به اين ترتيب فعاليت‌ها ضمن پوشش دادن بخشى از مدل اطلاعايت نقش مکمل ساير فعاليت‌ها را نيز دارند.

معيارهاى عمده طرح جامع

معيارهايى که اين طرح در روند تعيين ساختار اطلاعاتى مدنظر داشته است بصورت عمده به‌شرح زير مى‌باشند:


- قطع وابستگى جغرافيايى مشتريان به شعب خاص


- گسترش ارائه خدمات بانکى به خارج از واحدهاى بانک


- گسترش ارائه خدمات بانکى به خارج از ساعات کار رسمى بانک


- محور قراردادن مشترى در مبادلاتش با بانک (و نه حساب‌هاى مشتري)


- حفظ يکپارچگى اطلاعات بانک و اجتناب از ذخيره چندباره و زايد اطلاعات


- استفاده از تکنولوژى‌هاى اثبات‌شده

الگوى انفورماتيکى طرح جامع

طرح جامع با درنظر داشتن نيازهاى اطلاعاتى بانک و ساختار گردش اطلاعات، مدل متمرکز اطلاعات را در بانک‌ها شناسايى نموده است. بکارگيرى اين الگو باتوجه به معيارهاى عمده طرح، تأثير بسزايى بر کارايى بانک و رضايت مشترى از ارائه خدمات بانکى گسترده و نوين و نحوه برخوردارى از آن خواهد داشت.


ساختار اطلاعاتى بانک در طرح جامع اتوماسيون در شکل زير نمايش داده شده است.