نرخ کرايه ايام معطّلى صريحاً در قرارداد اجاره مى‌آيد مثلاً در مادهٔ هفتم از فرم قرارداد نمونهٔ جنکن Gencon ديده مى‌شود که گفته است:


ايام معطّلى کلاً ۱۰ روز پياپى به ازاء هر روز ۲۰۰ پوند يا به نسبت آن براى هر قسمتى از روز براى تجار تعيين مى‌شود که روزانه در بنادر بارگيرى يا تخليه قابل پرداخت است.


در شرايط معيّنى اگر قرارداد اجاره مقررّ داشته باشد تنها نصف کرايه ايام معطّلى تعلّق مى‌گيرد مثلاً شرط ۵ از فرم قرارداد نمونه جنکن (Gencon) مى‌گويد که:


اگر بسته شدن بندر و يا اعتصاب کارگران در هنگام ورود و يا بعد از ورود کشتى به بندر تخليه و مشابه آن ظرف ۴۸ ساعت حل نشود، دريافت‌کننده کالا مخير خواهد بود تا در مقابل پرداخت نصف کرايه ايام معطّلى براى مدتى که پس از سپرى شدن ايّام تخليه صرف شده کشتى را تا تمام شدن اعتصاب و باز شدن بندر در حال انتظار نگه دارد.


وقتى که مالک کشتى تقاضاى پرداخت کرايه ايام معطّلى مى‌کند پرداخت هر مبلغى با تبديل پوند به ارز کشور مربوطه با نرخ زمان پرداخت انجام مى‌گيرد نه اين که پرداخت به نرخ روزى باشد که مالک مستحق دريافت آن و يا قابل پرداخت به او مى‌باشد.