بند ۶ مادهٔ ۴ قانون فوق مقرر مى‌دارد که اگر کالائى قابل اشتعال، قابل انفجار و يا با وضعيّت خطرناک براى محمولهٔ کشتي، بدون اجازهٔ متصدى حمل و نقل يا فرمانده کشتى و يا کارگزار متصدى حمل و نقل و اطلاع قبلى آنان از ماهيّت و خصوصيّات آن کالا، بارگيرى شود متصدّى حمل و نقل بدون پرداخت خسارت مى‌تواند در هر زمانى پيش از تخليه آن، در هر محلّى آن را زمين بگذارد، منهدم کند و يا بى‌خطر سازد.