خسارت و يا زيان در مواردى که ارزش کالا به غلط اظهار شود

اگر فرستنده کالا آگاهانه در بارنامهٔ دريائى در خصوص ماهيت و يا ارزش کالا اطلاعات نادرستى ارائه نمايد متصدى حمل و نقل و کشتى هيچ‌کدام در هر حال مسؤول ضرر و زيان و خسارت وارده به کالا و يا مربوط به کالا نمى‌باشند.