از تاريخى که تعيين خواهد شد بخش ۵۰۲ قانون ۱۸۹۴ تجارت دريائى لغو و بخش ۱۸ قانون ۱۹۷۹ کشتى‌رانى تجارى جايگزين آن مى‌گردد و مالک کشتى مجاز خواهد بود تا از مسؤوليت طبق اين فصل از قانون معاف شود.


مالک کشتى بريتانيائى در موارد زير مسؤول ضرر و زيان نخواهد بود:


ـ هر نوع فقدان و خسارت به اموال موجود در عرشه کشتى به‌علت آتش‌سوزي.


ـ فقدان يا خسارت وارده به هر نوع طلا، نقره، ساعت، جواهرات و سنگ‌هاى قيمتى در اثر سرقت، ربودن يا ساير اعمال غيرشرافت‌مندانه به شرط آن که ماهيّت و ارزش آنها هنگام بارگيرى توسط صاحب آن و يا فرستنده کالا به مالک و يا فرمانده کشتى به‌وسيلهٔ درج در بارنامهٔ دريائى و يا به‌ طريق ديگر کتباً اظهار نشده باشد.


اما اگر ثابت شود که خسارت وارده ناشى از فعل يا ترک فعل شخص مالک به قصد ايراد آن خسارت و يار از روى بى‌احتياطى و يا علم به اين باشد که احتمال ورود آن خسارت وجود داشته است در اين‌صورت مستحق استناد به معافيت‌ها نيست.


(توضيح مترجم: مالک کشتى در اين قانون شامل مالک تمام يا قسمتى از کشتى و مستأجر، مدير و يا گردانندهٔ کشتى است. اگر فرمانده يا هر يک از خدمه کشتى در سمت خود به‌عنوان فرمانده يا خدمه با فعل و ترک فعل خود موجب خسارت شوند مصداق شخصى را پيدا مى‌کنند که به موارد معافيّت مى‌توانند استناد نمايد).