- تعهدات ضمنى مستأجر:

مستأجر متعهد است که بين بنادر امن رفت و آمد نمايد و کالاهاى خطرناک با کشتى حمل نکند.


- تعهدات ضمنى از جانب مالک کشتى:

مالک کشتى متعهد است که قابليّت دريانوردى کشتى را از زمان شروع قرارداد اجاره تأمين نمايد. اما عدم قابليّت دريانوردى کشتى حق برهم زدن قرارداد اجاره را به مستأجر نمى‌دهد، مگر زمانى که تأخير در رفع نقص موجب منتفى شدن خود قرارداد شود.