تحويل کشتى

در قرارداد اجاره شرط مى‌شود که کشتى در بندر معين تحويل گردد به‌نحوى که در لنگرگاه به‌صورت امن و هميشه شناور باقى بماند.


هرگاه در قرارداد اجاره، زمان مشخصى براى اين ‌که مستأجرين راهنمائى لازم را در مورد لنگرگاه قابل دسترس براى تحويل کشتى ارائه دهند تعيين نشده باشد استنباط ضرورى اين‌ است که اين راهنمايى‌ها بايد قبل و يا در حين رسيدن کشتى به بندر داده شود.


يکى ديگر از موادّ قرارداد به پرداخت بهاى سوخت موجود در کشتى ارتباط دارد. به‌عنوان مثال ماده‌اى از قرارداد فرم ۱۹۳۹ بالتايم در اين‌باره مى‌گويد که مستأجرين بايد در بندر...کشتى را تحويل بگيرند و بهاى سوخت موجود در مخزن کشتى را بر‌اساس نرخ جارى بندر فوق پرداخت نمايند.


اگر نرخ گفته نشود چنين استنباط مى‌گردد که مستأجر بايد قيمت معقول مثلاً قيمت رايج بازار را بپردازد.

قابليت دريانوردى کشتى

در قرارداد اجاره کشتى اغلب مادهظاى وجود دارد که مى‌گويد:


مالکين کشتى در وضعيتى کشتى را به مستأجرين اجاره مى‌دهند که از هرجهت براى خدمت معمولى براى حمل کالا مناسب باشد. اگر کارکنان موتورخانه کشتى در هنگام تحويل به مستأجرين فاقد صلاحيت و ناکافى باشند نمى‌توان گفت که کشتى از هر جهت مناسب براى خدمت معمولى حمل کالا است، بنابراين کشتى فاقد‌قابليت دريانوردى است.


اگر کشتى هنگام تحويل به مستأجرين فاقد گواهى ضدعفونى عليه حيوانات موذى يا گواهى معافيت از اين ضدعفونى صادره از طرف مقامات بندرى باشد. مى‌توان گفت که شرط فوق‌الذکر نقض شده است زيرا بدون اين گواهى کشتى قادر نخواهد بود تجارت مندرج در قرارداد اجاره و منظورى را که براى آن اجاره شده است انجام دهد.


عبارت مناسب براى خدمت معمولي لزوماً به معناى داشتن پروانه آبى‌رنگ که مورد تقاضاى بعضى از گروه‌هاى صنفى مانند فدراسيون کارگران حمل و نقل بين‌المللى است نمى‌باشد. اين نوع گواهى‌نامه صادر نمى‌شود مگر اينکه مالک کشتى به کارکنان کشتى حداقل دستمزد را طبق تعرفه بپردازد.


عبارت از هرجهت مناسب براى خدمت تعهد مطلقى را بر مالکين کشتى مبنى‌بر تحويل کشتى در وضعيت مناسب تحميل نمى‌کند بلکه تنها به‌کاربردن مراقبت معقول براى اين‌امر کافى است.


اگر کشتى در وضعيت معيوب تحويل گردد مى‌توان چنين تعبير نمود که مستأجرين از هرگونه ادعائى عليه مالکين چشم‌پوشى نموده‌اند.

سرعت کشتى

منظور کلى از توصيف کشتى که شامل ضمانت سرعت سير آن نيز مى‌باشد اين است که کشتى در ورود به خدمت توانايى انجام آن را با سرعت موردنظر داشته باشد البته با اين‌شرط که اگر براى کشتى در فاصله بين تاريخ قرارداد و تاريخ تحويل آن حادثه‌اى اتفاق بيفتد که بر سرعت سير آن مؤثر باشد در صورتى که شرط مربوط به معافيت مالکين کشتى از کوتاهى در امر مربوط به سرعت سير کشتى در قرارداد گنجانيده شود از اين مسوؤليّت معاف خواهند بود.


ملاحظات تجارتى ايجاب مى‌کند که احراز سرعت سير توصيف‌شده کشتى از زمان تحويل کشتى انجام گيرد اعم از اينکه در تاريخ قرارداد قابل‌اعمال باشد يا نه.


در پروندهٔ کاسموس بلک ترانسپورت و چينانشنال (Cosmos Bulk Tranport INC V. China National Foreign Trade Transportation Corpn،The Apollonius [1978] 1 Lloyd's Rep 53 QBD) در قرارداد اجاره براى مدت معيّن ميزان سرعت کشتى ۲/۱ ۱۴ گره دريايى توصيف شده بود اما به علّت چسبيدن جلبک‌هاى دريائى به زير کشتى سرعت آن به ۶۱/۱۰ گره دريايى تقليل يافت. به نظر دادگاه مالکين مسوؤل بودند اما با توجّه به گنجانيدن شرط معافيت از اين مسوؤليت مبرا شدند.