در قرارداد اجاره کشتى براى سفر معين مالک کشتى ضمناً متعهّد مى‌شود که:


۱. قابليّت دريانوردى کشتى را تأمين نمايد.


۲. کشتى با سرعت معقول سفر را طى نمايد.


۳. کشتى بدون انحراف ناموجه از مسير تعيين‌شده سير نمايد.


البته اين تعهدات ممکن است به موجب شروط مصرّح و واضحى در قرارداد تغيير يابند و يا حذف شوند.