اصولاً طرفين اين قرارداد آزادى کامل دارند تا نوع و فرم اين قرارداد را آن‌طورى که مايل هستند انتخاب نمايند. اما معمولاً ترجيح مى‌دهند که فرم‌هاى مورد تأييد کميتهٔ اسناد اطاق کشتيرانى انگلستان را انتخاب کنند. شروط اين نوع فرم‌ها برحسب نوع تجارت متفاوت است. هر فرمى با نام مخصوصى نام‌گذارى شده است. مثلاً Gencon و Russwood و غيره. البته طرفين آزاد هستند شروط اين قراردادها را به‌گونه‌اى که مناسب مى‌دانند تعيين نمايند.


به‌طور کلى شروط زير در قراردادهاى اجاره کشتى براى سفر معين ديده مى‌شود:


۱. مالک کشتى موافقت مى‌نمايد که کشتى را تهيّه و وضعيّت آن را از جهت ظرفيت و طبقه‌بندى اعلام نمايد.


۲. درخصوص سفر مقدّماتى که پيش از بارگيرى به بندر مبداء صورت مى‌گيرد قيد مى‌شود که کشتى با سرعت معقول و متعارف به طرف بندر بارگيرى حرکت نمايد.


۳. اظهارات مالک مبنى بر مرتب بودن کشتى براى سفر دريايي.


۴. تعهد مالک کشتى براى حمل کالا به بندر مقصد.


۵. تعهد مستأجر کشتى براى استفاده از کشتى با ظرفيّت کامل.


۶. تعهّد مستأجر کشتى براى پرداخت کرايه حمل براساس تن و يا فوت مکعب.


۷. فهرستى از مخاطرات دريايى مستثنى‌شده که با توافق تنظيم مى‌گردد.


۸. روش بارگيرى و تخليّه، تعداد روزهاى توقّف و نيز نرخ کرايهٔ ايام معطلي.


۹. شرط لغو قرارداد که به مستأجر اين حق را مى‌دهد که قرارداد اجاره کشتى را در صورتى‌که کشتى در روز معيّن به بندر معين شده وارد نشود فسخ نمايد.


۱۰. شرط مربوط به اجراى مقررّات لاهه (Hague - Visby Rules).


۱۱. شرط اصلاحيهٔ جيسون (Amended Jason) که مربوط به بارنامه‌هاى صادر در آمريکا يا به مقصد آمريکا است.


۱۲. شرط مقصّر بودن هر دو کشتى در تصادف.


۱۳. شرط داوري.


۱۴. شرط پرداخت حق‌دلالى به کارگزاران و دلالان قرارداد اجاره کشتي.


۱۵. شرط محدود کردن مسؤوليّت.


۱۶. شرط مربوط به حالت جنگ.


۱۷. شرط مربوط به گنجانيدن مقررات يورک آنتورپ (york - Antwerp) براى خسارت مشترک.


۱۸. شرط مربوط به‌ وظيفه فرمانده در امضاء بارنامهٔ دريايي.