اگر يکى از طرفين قرارداد که حق به‌هم زدن معامله را دارد از حقّ‌خود صرف‌نظر نموده و قرارداد را قبول کند و بدين ترتيب موقعيت طرفين تغيير نمايد، او پايبند به قرارداد مى‌شود و تنها حق ادعا براى خسارتى که متحمل‌ شده به او داده مى‌شود. در پروندهٔ پوست و دوى (Pust V Dowie [1864] 5 B & S 20) يک کشتى در قبال کرايه مقطوع به‌شرط حمل يک‌هزار تن کالا اجاره شد. در شرايط ويژه سفر دريائى کشتى قادر نبود همهٔ اين محموله را حمل نمايد اما مستأجرين کالا را بارگيرى نمودند و کشتى رهسپار سفر موردنظر شد. مالکين کشتى تقاضاى کرايه را کردند. حکم داده شده که تخلفى از شرط اصلى قرارداد نشده و حتى اگر تخلف‌ شده مستأجرين از اجراى حق خود صرف‌نظر کرده‌اند پس بايد کرايه را پرداخت نمايند.