مالک کشتى ممکن است مسؤوليّت خود را در قبال فقدان کالا و يا خسارت وارده به آن طبق فصل ۵۰۳ قانون ۱۸۹۴ تجارت دريائى انگليس محدود نمايد. هم‌چنين طبق بند ۵ مادّهٔ ۴ قانون ۱۹۷۱ تجارت دريائي، در مواردى که اين قانون قابل‌ اعمال است، او مى‌تواند مسؤوليّت خود را محدود کند.