اگر کشتى در موعد مقررّى که براى تخليه در نظر گرفته شده است تخليه نگردد، مستأجر بايد آمادهٔ پرداخت کرايه معطّلى يا کرايه توقف اضافى کشتى بر حسب مورد باشد.اگر کشتى براى انجام سفرهاى پياپى مثلاً دو ساله اجاره شود در هر زمانى در طول اين مدت که کشتى جهت تخليّه در اختيار مستأجرين قرار داده شود آنها بايد مقررّات قرارداد را در خصوص زمان توقّف براى تخليه رعايت نمايند.