در مواردى که کشتي، تخليه را در بيش از يک بندر انجام مى‌‌‌دهد ممکن است در قرارداد اجاره کشتى گنجانيده شود که کشتى بايد قابليّت دريانوردى خود را بين بنادر حفظ نمايد.معنى عبارت قابليّت دريانوردي اين است که کشتى آمادگى لازم براى مقابله با خطرات دريائى سفر به بندر ديگرى را حفظ نمايد از اين جهت که نه تنها بايد کالاى کافى براى حفظ تعادل گونياى کشتى در آن باقى بماند بلکه اگر لازم شد قسمتى از کالا بايد براى جلوگيرى از عدم تعادل آن (يا چرخش آن) در دريا در کيسه جاى داده شود.