امروزه بارنامهٔ دريائى معمولاً توسط نماينده متصدّى حمل و نقل و گاهى نيز توسط فرماندهٔ کشتى با تأئيد ميزان و شرايط کالا هنگام بارگيرى امضاء مى‌شود. آثار تائيد ميزان و مقدار کالا و شرايط آن از نظر مقررات قانونى بسيار حائز اهميّت است زيرا کشتى بايد آن چيزى را تحويل دهد که تحويل گرفته است مگر اين که به ‌استناد معافيت از مسوؤليت‌هاى ناشى از خطرات دريائى مبرا از مسوؤليت شود.


گاهى بارنامهٔ دريائى به علائم مشخّصه نوشته شده برروى کالا و گاهى نيز به‌ اظهارات مربوط به‌کيفيت آن اشاره مى‌نمايد.