اين نوع هزينه‌ها به سه گروه به‌شرح زير تقسيم مى‌شوند: