سيستم اطلاعات سياستگزارى مالى يکى از زيرمجموعه‌هاى سيستم اطلاعات مديريت (MIS) است. اطلاعاتى که به‌وسيله اين سيستم به‌دست مى‌آيد به سياستگزاران مديريت مالى اين امکان را مى‌دهد که به‌طور سيستماتيک درآمدها و هزينه‌هاى دولت را مورد بررسى قرار دهد.


اين سيستم بايد داراى مشخصات زير باشد:


۱. اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى بايد به روز و تازه باشد.


۲. اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى بايد دقيق، صحيح و قابل اعتماد باشد و سياستگزاران مديريت مالى بايد به صحت آن اطمينان داشته باشند.


۳. اطلاعات سياستگزارى مديرتى مالى بايد مختصر بوده و لُب مطلب را بيان نمايند.


۴. اطلاعاتى را بايد به سياستگزاران مديريت مالى داد که به آن نياز دارد.


۵. اطلاعات مديريت مالى بايد کامل باشد، به‌عبارت ديگر نداشتن اطلاعات، بهتر از داشتن اطلاعات ناقص است.

مراحل سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى

مطالعه و بررسى سيستم اطلاعاتى موجود

در اين مرحله ماهيت، کيفيت اطلاعات و چگونگى جريان و استفاده از درآمدها و هزينه‌ها و کسرى بودجه مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

تعيين اولويت‌هاى اطلاعاتى

در اين مرحله مبادرت به تعيين نيازهاى اطلاعاتى سياستگزاران مديريت مالى و اولويت‌بندى آنها مى‌شود. همچنين در اين مرحله مثلاً در زمينه پيش‌بينى درآمدها به اولويت‌هاى اطلاعاتى پيش‌بينى‌هاى درآمدها نگريسته مى‌شود.

طراحى سيستم اطلاعاتى جديد

در اين مرحله عامل مهمى که بايد در نظر گرفته شود، ليست اولويت‌هاى سيستم‌هاى اطلاعاتى مديريت مالى است. با توجه به اين ليست، بايد سيستمى طراحى شود که به‌وسيله آن تمامى اطلاعات و گزارش‌هاى مهم و ضرورى منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌هاى دولت‌ها اخذ و پردازش گردد.

انتخاب رايانه

آشنائى سياستگزاران مديريت مالى با رايانه براى تصميم‌گيرى آنان از جمله ضروريات است. چرا که آنان بايد گزارش‌هاى مالى را درست بفهمند و درست تعبير و تفسير نمايند. در اين مرحله سياستگزاران مديريت مالى با توجه به ميزان اطلاعاتى که مى‌خواهند در رايانه انباشت نمايند، نسبت به آن ميزان، نوع رايانه را براى خريد انتخاب مى‌نمايند.