- درآمدهاى مالياتى:

يکى از بااهميت‌ترين راه‌هاى تأمين هزينه‌هاى دولت‌ها، جمع‌آورى و وصول انواع ماليات‌ها است. صاحبنظران اقتصاد و توسعه معتقد هستند که درآمدهاى مالياتى در راستاى تأمين هزينه‌هاى دولت‌ها شرايط نامطلوب اقتصادى آن جامعه را بهبود مى‌بخشد. سهم درآمدهاى مالياتى دولت‌ها از توليد ناخالص داخلى اقتصاد کشورها معمولاً قابل توجه است. البته، در اقتصاد ايران سهم ماليات‌ها از توليد ناخالص داخلى رقم بسيار ناچيزى است و سهم پرداخت‌هاى دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي، همواره بيش از سهم ماليات‌ها است. جدول شماره(روند سهم درآمد‌هاى مالياتى دولت ايران) روند سهم درآمد‌هاى مالياتى دولت ايران را در توليد ناخالص داخليطى سال‌هاي۷۵-۱۳۵۷ نشان مى‌دهد.

جدول روند سهم درآمدهاى مالياتى دولت ايران

سال سهم ماليات در توليد ناخالص داخلى (درصد) سهم هزينه‌ها و توليد ناخالص داخلى (درصد)
۵۷ ۸/۴۳ ۳۹/۹۳
۵۸ ۵/۸۱ ۳۵/۱۷
۵۹ ۴/۹۲ ۳۳/۱۸
۶۰ ۶/۶۶ ۳۲/۵۳
۶۱ ۵/۷۱ ۳۰/۴۴
۶۲ ۵/۷۹ ۲۸/۳۳
۶۳ ۵/۹۸ ۲۶/۱۶
۶۴ ۶/۷۵ ۲۳/۶۲
۶۵ ۶/۳۵ ۲۱/۵
۶۶ ۵/۳ ۲۷/۹
۶۷ ۴/۹ ۲۶/۷
۶۸ ۴/۴ ۲۶/۹
۶۹ ۴/۷ ۲۶/۸
۷۰ ۵/۹ ۳۴
۷۱ ۵/۶ ۳۳/۵
۷۲ ۴/۳ ۱۹/۵
۷۳ ۴/۱۹ ۱۸/۵
۷۴ ۴/۱۳ ۱۷/۴
۷۵ ۴/۰۳ ۱۶/۹


مأخذ: معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصاد و دارائي، آمارهاى اقتصادى ۱۳۷۴ - ۱۳۳۸ ـ گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۷۵ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران، اداره بررسى‌هاى اقتصادي.

- سایر درآمدها:

اين بخش در ايران شامل درآمد حاصل از فروش ارز براى مصارف ضرورى دستگاه‌ها و خدمات دولتي، درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، حق بيمه و کمک‌هاى دريافتي، اصل و بهره وام‌ها و سود حاصل از سرمايه‌گذارى دولت در داخل و خارج از کشور و درآمد حاصل از فروش سيگار وارداتى است.