در بودجه عمومى دولت، ترکيب درآمدهاى دولت براى پرداخت عمومى در شش بخش زير تقسيم‌بندى شده است:


بخش اول: درآمدهاى مالياتى


بخش دوم: درآمد نفت و گاز


بخش سوم: درآمدهاى حاصل از انحصارات و مالکيت دولت


بخش چهارم: درآمدهاى حاصل از خدمات و فروش کالا


بخش پنجم: حق بيمه، کمک‌هاى دريافتي، دريافت‌هاى انتقالى و متفرقه


بخش ششم: اصل و سود وام‌ها و سود حاصل از سرمايه‌گذارى‌ها در خارج از کشور


در يک تقسيم‌بندى ديگر، ترکيب درآمدهاى دولت ايران براى پرداخت هزينه‌هاى عمومى را در سه بخش زير طبقه‌بندى نموده است: (۱)


(۱) . تحليلى بر تحولات نظام بانکى و سياست‌هاى پولى (۱۳۷۰ ـ ۱۳۶۱)، مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامي، مجلس چهارم، برنامه دوم، شماره ۵، ارديبهشت ۱۳۷۳).


بخش اول: درآمدهاى نفتى ناشى از صادرات


بخش دوم: درآمدهاى مالياتى


بخش سوم: ساير منابع درآمدها


جدول و شکل زیر ترکيب درآمدهاى دولت ايران را نشان مى‌دهد.


شکل استقرائى ترکيب درآمدهاى دولت ايران
شکل استقرائى ترکيب درآمدهاى دولت ايران

جدول ترکيب درآمدها دولت ايران


انواع ويژگى
درآمدهاى نفتى ناشى از صادرات داشتن سهم عمده در توليد ناخالص داخلى
وابستگى دولت به درآمد ارزى نفت
درآمدهاى مالياتى داشتن ويژگى‌هاى ساختارى
داشتن ويژگى‌هاى رفتارى
ساير منابع درآمدها ناچيز بودن آن در توليد ناخالص داخلى اقتصاد ايران پيش‌بينى‌ناپذير بودن آن