درآمدهاى غيرمالياتى دولت‌ها، عمدتاً شامل وجوهى هستند که دولت‌ها از فعاليت‌هاى اقتصادى جمع‌آورى مى‌نمايند. اين درآمدها ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى کلان دولت‌ها است. و در عين حال مى‌تواند سرمايه‌گذارى‌هاى توسط خود دولت و دولت‌هاى ديگر نيز بوده باشد. اين درآمدها برخلاف درآمدهاى مالياتى حالت اختيارى دارند، بدين‌جهت دولت‌ها بيشتر اين نوع از درآمدها را تکيه‌گاه خوبى براى خود نمى‌دانند.