ماليات‌هاى غيرمستقيم را به دو دسته تقسيم‌بندى مى‌نمايند که عبارت‌اند از:


الف ـ ماليات بر واردات


ب ـ ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)


ماليات بر واردات شامل موارد ذيل است:


۱.الف ـ حقوق گمرکي
۲. الف ـ سود بازرگانى
۳. الف ـ ۳۰ درصد عوارض اتومبيل‌هاى وارداتى
۴. الف ـ ۱۵ درصد حق ثبت سفارش کالا
۵. الف ـ عوايد جايگزين دروازه‌اى
۶. الف ـ ماليات خودرو وارداتى


ماليات بر معاملات شامل موارد ذيل است:


۱. ب ـ ماليات بر فرآورده‌هاى نفتى
۲. ب ـ ماليات بر توليد الکل طبى و صنعتى
۳. ب ـ ماليات بر نوشابه‌هاى غيرالکلى
۴. ب ـ ماليات بر فروش سيگار
۵. ب ـ ماليات اتومبيل
۶. ب ـ نقل و انتقال شناورها
۷. ب ـ عوارض خروج از کشور
۸. ب ـ ۱۵ درصد اتومبيل‌هاى داخلى
۹. ب ـ ماليات نقل و انتقال اتومبيل.
۱۰. ب ـ ماليات حق اشتراک تلفن‌هاى خودکار
۱۱. ب ـ ماليات نوار ضبط‌ صوت و تصوير
۱۲. ب ـ ماليات فروش خاويار
۱۳. ب ـ موارد متفرقه.