راحتى

ما وقتى‌که کالائى را مى‌خريم، مالياتى را هم مى‌پردازيم، ضمناً آن را نه يکجا، بلکه اندک اندک تأديه مى‌کنيم، بنابراين درد آن را احساس نمى‌کنيم.

گريزناپذيري

گريزناپذيرى جزء درون ذاتى ماليات‌هاى غيرمستقيم است و طفره رفتن مشکل است، زيرا ماليات‌ها با قيمت‌ها عجين و يک‌کاسه شده‌اند.

عادلانه بودن

اگر اين ماليات‌ها را بر کالاهاى مورد مصرف ثروتمندان (کالاهاى تجملي) متمرکز نمائيم، مى‌توانند ابزار عدالت شوند.

باکشش بودن

اگر اين ماليات‌ها را بر کالاهاى ضرورى يا کالاهائى که تقاضا براى آنها بى‌کشش است، سرشکن نمائيم، باکشش خواهند بود.

اثرات اجتماعى سودمند

با ابزار ماليات‌هاى غيرمستقيم مى‌توان مصرف کالاهاى مضر و مسکرات را تحديد نمود.

تشکيل سرمايه

اين ماليات‌ها، سهم مصرف را در ترکيب درآمد قابل تصرف کاهش و بنابراين سهم پس‌انداز را افزايش مى‌دهند. اين پس‌اندازها را مى‌توان در فرآيند توليد به‌کار گرفت.

بازجايابى عوامل توليد

ماليات بر برخى از کالاها، توليد آنها را محدود مى‌سازد و بنابراين، منابع درگير آنها را به‌سوى توليدات ديگرى سوق مى‌دهد.

شمول وسيع

اين ماليات‌ها را مى‌توان بر دامنه وسيعى شامل کرد و بنابراين، ابزار درآمدى کارآمد براى پر کردن خزانه دولت هستند.

مولد بودن

از آنجا که دامنه شمول اين نوع ماليات‌ها، زياد است، درآمد فراوانى تدارک مى‌نمايند که مى‌تواند توسط دولت در امور توليد و فرآيند رشد و توسعه جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

جانشينى براى ماليات‌هاى مستقيم

با تکيه بر مزيت نهم، ماليات‌هاى غيرمستقيم مى‌توانند جانشين مناسبى براى ماليات‌هاى مستقيم تصاعدى با شيب تند باشند و بنابراين از اثرات منفى آنها بر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، جلوگيرى کنند.