به استناد ماده ۱۰ قانون ماليات‌هاى مستقيم، هرگاه مستغلات واقع در مراکز استان‌ها و شهرهاى با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر آماده براى اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونى بيش از مدت شش ماه متوالى خالى و بلااستفاده نگه داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول ماليات به‌شرح ذيل خواهند بود:


ـ تا يک سال معادل ۲ در هزار ارزش معاملاتى مستقل به‌ازاء هر ماه.


ـ در صورت تجاوز از يک سال معادل ۴ در هزار ارزش معاملاتى مستقل به‌ازاء هر ماه مازاد بر يک سال مزبور:


چنانچه خالى ماندن ملک خارج از اختيارات مالک ملک باشد، در اين‌صورت، در اين مدت از پرداخت اين نوع ماليات معاف مى‌باشد، در غير اين‌صورت مالکين موظف هستند تا آخر ارديبهشت‌ماه سال بعد اظهارنامه مالياتى مخصوص را تکميل و به حوزهٔ مالياتى که ملک يا مستغل در محدودهٔ آن حوزه واقع است تسليم و ماليات منطقه را پرداخت نمايند و در صورتى‌‌که مالک محل سکونت خود را خالى نگهدارد، نسبت به اين محل مشمول ماليات نخواهد بود.