ماليات بر دارائى يا ثروت، ماليات‌هائى هستند که از مايملک اشخاص حقيقى وصول مى‌شود و ممکن است از دو منبع خاص يعنى دارائى و سرمايه وصول گردد.


دارائى مجموعهٔ اموال و حقوقى است که به صاحبان مؤسسه يا اشخاص ثابت تعلق دارد. در حالى‌که سرمايه حق و علايق مادى صاحب و صاحبان مؤسسه نسبت به دارائى‌هاى مؤسسه است. بنابراين چنانچه ماليات بر دارائى وضع شود، ممکن است اين دارائى تماماً به خود شخص تعلق نداشته باشد و بخشى از آن، چه به‌صورت مستقيم و چه به‌صورت غيرمستقيم به ديگر اشخاص تعلق داشته باشد.


ماليات بر دارائى در قانون ماليات‌هاى مستقيم طى مواد ۳ تا ۱۶ اشاره شده است.