۱. الف ـ ماليات بر درآمد شرکت‌ها (درآمد اشخاص حقوقي)

۲. الف ـ ماليات بر درآمد حقوق

۳. الف ـ ماليات بر درآمد مشاغل

۴. الف ـ ماليات بر درآمد کشاورزى

۵. الف ـ ماليات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

۶. الف ـ ماليات بر درآمد اتفاقى

۷. الف ـ ماليات بر جمع درآمدهاى ناشى از منابع مختلف


اولين قانون ماليات بر درآمد در ايران تحت عنوان ”قانون ماليات بر شرکت‌ها و تجارت“ در ۱۲ فروردين‌ماه ۱۳۰۹ به تصويب رسيد و درآمد ويژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگيران را مشمول ماليات قرار داد.


درآمد مستغلات تابع قانون مستغلات مصوب سنبله ۱۲۹۴بوده که به‌موجب آن از مستغلات، اعم از اينکه به اجاره واگذار شده و يا مورد استفاده شخص مالک بوده ماليات وصول مى‌شده است.


دومين قانون ماليات بر درآمد در آبان‌ماه ۱۳۱۲ به تصويب رسيد و از اول فروردين سال ۱۳۱۳ اجراء شد که از قانون سال ۱۳۰۹ کامل‌تر بود. اين قانون در سال ۱۳۱۷ اصلاح و نرخ‌هاى مالياتى در آن سال افزايش يافت.


سومين قانون ماليات بر درآمد، قانون مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۲۲ است که توسط دکتر ميلسپو تنظيم و به مجلس شوراى ملى پيشنهاد گرديد. تاريخ اجراء آن ۱۳۲۳ و تاريخ ملغى آن ۱۳۲۵ بود، به‌موجب اين قانون، قوانين مستغلات و ماليات صدى سه، و ماليات بر درآمد، ملغى شده و براى اولين بار در تاريخ ايران مجموع انواع مختلف درآمد يک شخص پس از کسر حداقل بخشودگى تابع يک نرخ ماليات قرار داده شد.


قانون مزبور در دوره فترت (۱۳۲۵) ملغى شد و از اول فروردين‌ماه سال مزبور، ماليات بر درآمد طبق قانون ماليات بر درآمد سال ۱۳۱۲ و قوانين اصلاحى آن و ماليات مستغلات طبق قانون سنبله ۱۲۹۴ با افزايش نرخ مالياتى مجدداً به وضع قبل از ميلسپو اعاده گرديد.


چهارمين قانون ماليات بر درآمد، مصوب تيرماه ۱۳۲۸ است که تا مردادماه ۱۳۳۴ مورد اجراء بوده است. اين قانون در سال ۱۳۲۸ به تصويب کميسيون دارائى مجلس شوراى ملى رسيده بود که بعداً در سال ۱۳۳۱ اصلاحاتى در آن به‌عمل آمد. اصلاحات بعدى در سال‌هاى۱۳۳۴ ،۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و قانون ايجاد تسهيلات ماليات مصوب اسفند‌ماه ۱۳۳۸ و قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب خردادماه ۱۳۳۹ مى‌باشد.


پنجمين قانون ماليات بر درآمد، قانون ماليات مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه بعدى مصوب ۵۲ ـ ۱۳۴۸ مى‌باشد.


ششمين قانون ماليات بر درآمد، قانون ماليات‌هاى مستقيم بود که در سوم اسفندماه سال ۱۳۶۶ به تصويب رسيد و هم‌اکنون نيز مورد عمل مى‌باشد.