ماليات‌ها را به دو دسته تقسيم‌بندى مى‌نمايند اين دو دسته عبارتند از: ماليات‌هاى مستقيم و ماليات‌هاى غيرمستقيم.