سال مالياتى عبارت است از يک سال شمسى که از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مى‌شود، لکن در مورد اشخاص حقوقى مشمول ماليات که سال مالى آنها به‌موجب اساسنامه با سال مالياتى تطبيق نمى‌کند، درآمد سال مالى آنها، به‌جاى سال مالياتى مبناى تشخيص ماليات قرار مى‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسى پس از سال مالى مى‌باشد.