آدام اسميت، اقتصاددان معروف مکتب کلاسيک، چهار اصل عمده را به‌عنوان اصول يک نظام مالياتى مطلوب بيان داشته است.

اصل عدالت و برابرى

براساس اين اصل، بار ماليات بايد به‌صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانائى پرداخت ماليات‌دهنده بستگى يابد. وى ماليات تناسبى را به‌عنوان مالياتى عادلانه تلقى مى‌کند.

اصل معين و مشخص بودن

براساس اين اصل، مبلغ، مأخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.

اصل سهولت يا سهل‌الوصول بودن

براساس اين اصل، کسب رضايت نسبى افراد و تسهيلات مختلف براى پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.

اصل صرفه‌جوئى

براساس اين اصل، در جمع‌آورى ماليات بايد حداکثر صرفه‌جوئى به‌عمل آيد و هزينه جمع‌آورى آن به حداقل ممکن تقليل يابد.


اصل صرفه‌جوئى از ديدگاه آدام اسميت در پائين‌ترين درجه اهميت قرار دارد، ليکن از نظر اقتصادى اين موضوع يکى از مهم‌ترين مسائل يک نظام مالياتى مطلوب است که بايد به آن توجه شود. شکل شماره (۲) اصول فوق‌الاشاره را نشان مى‌دهد.


 شکل شماره (۲)-اصول يک نظام مالياتى مطلوب
شکل شماره (۲)-اصول يک نظام مالياتى مطلوب