اصابت مالياتى در مورد آنهائى صادق است که به ظاهر و در مرحله اول، ماليات‌ها را مى‌پردازند. به‌عنوان مثال اگر دولت عوارض بر شکر ببندد، توليدکنندگان، ظاهراً اين عوارض را خواهند پرداخت. به زبان ماليه عمومى مى‌گوئيم که توليدکنندگان مورد اصابت قرار گرفته‌اند. ولى اينها، عوارض مذکور را بر قيمت شکر اضافه مى‌کنند و از مصرف‌کنندگان دريافت خواهند کرد. بنابراين مصرف‌کنندگان، بر دارندگان واقعى بار ماليات‌ها خواهند بود. يعنى مصرف‌کنندگان مورد تعلق مالياتى واقع شده‌اند.