قرائن مالياتى عبارت است از عواملى که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براى تشخيص درآمد مشمول ماليات به‌طور على‌الرأس به‌کار مى‌رود و فهرست آن به‌شرح زير است.


۱. خريد سالانه


۲. فروش سالانه


۳. درآمد ناويژه


۴. ميزان توليد در کارخانجات


۵. جمع کل وجوهى که بابت حق‌التحرير، حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمى مى‌شود يا ميزان تمبر مصرفى آنها.


۶. ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرائب.