ظرفيت مالياتي، ظرفيت اقتصادى يک کشور در تحمل فشار انواع ماليات‌ها است. به‌عبارت ديگر ميزانى که مردم مى‌توانند ماليات بپردازند. تعيين ظرفيت مالياتى کار دشوار و سختى مى‌باشد. مهم‌ترين وسيله اندازه‌گيرى و سنجش ظرفيت مالياتي، درآمد سرانه افراد يک کشور است. اقتصاددانان درآمد سرانه را از تقسيم درآمد ملى بر کل جمعيت به‌دست مى‌آورند.


درآمد ملى  = درآمد سرانه
کل جمعيت

عوامل انسانى

عوامل انسانى در ظرفيت مالياتى علاوه بر ميزان جمعيت يک کشور بستگى به عکس‌العمل آن جمعيت نسبت به پرداخت ماليات‌ها و ترکيب طبقاتى افراد کشور دارد که ريشه در فرهنگ و تاريخ هر کشور دارد.

عوامل اقتصادى

عوامل اقتصادى در ظرفيت مالياتي، به ماهيت اقتصادى يک کشور از لحاظ صنعتي، کشاورزى و... به شرايط اقتصادى حاکم بر آن کشور، توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى از لحاظ بخش خصوصي، تعاونى و دولتي، ترکيب درآمدى و توزيع ثروت بين طبقات مختلف کشور بستگى دارد.

عوامل سياسى

عوامل سياسى در ظرفيت مالياتي، زمانى حکم‌فرما مى‌شوند که کشور از لحاظ سياسى به تهديدات محيطى مختلف از جانب ساير کشورها، همچون جنگ، بحران‌هاى بين‌المللي، اقتصادى داخل کشور و ... روبه‌رو باشد.