برخورد اوليه

نقطه‌اى که فشار ماليات بر آن وارد مى‌شود و در آن نقطه شخصى يا مؤسسه ماليات قانونى دولت را پرداخت و فشار مالياتى را تحمل مى‌نمايد.

انتقال ماليات

مرحله‌اى که ماليات دهنده، ماليات پرداختى خود را به فرد يا مؤسسه ديگرى انتقال مى‌دهد.

برخورد نهائى

نقطه‌اى که فشار حقيقى ماليات بر آن وارد مى‌شود.

اثرات انتقال ماليات

منظور از اثرات علاوه بر اثرات روى پس‌انداز، سرمايه‌گذارى و سطح اشتغال، اثرات جانشين‌سازى ناشى از انتقال ماليات نيز مى‌باشد. مثلاً ماليات بر روى گاز و نفت موجب ترجيح دادن مصرف‌کنندگان به استفاده از برق به‌جاى گاز و نفت مى‌شود که پيامد آن با افزايش قيمت برق روبه‌رو مى‌شويم.