انتقال به مصرف‌کنندگان نهائى

در صورتى‌که ماليات‌دهنده اصلى در نقطه برخورد اوليه قادر باشد. ماليات پرداختى را به‌وسيله تغيير قيمت‌ها به مصرف‌کنندگان نهائى انتقال دهد.

انتقال به عوامل توليد

در اين طريق، ماليات فعلى انتقال مى‌يابد. از عوامل توليد مى‌توان به مواد اوليه، دستمزد نيروى انسانى و... اشاره کرد.

تبديل ماليات به سرمايه (Tax Capitalization) (سرمايه‌سازي)

ماليات هرگاه انتقال نيابد به نرخ مفروض بهره به‌صورت سرمايه مى‌تواند دربيايد، به اين ترتيب که ماليات يا تغيير در ماليات بر نرخ بهره تقسيم و خارج‌قسمت از ارزش دارائى بيش از تغيير ماليات تفريق مى‌شود. در اين طريق نه تنها ماليات فعلي، بلکه ماليات آينده نيز انتقال مى‌يابد.

افزايش حجم فروش و تغيير توليد

افزايش حجم فروش و تغيير قيمت ممکن است اثرات مثبت و منفى در اشکال انتقال مالياتى ايجاد نمايد.