هرگاه مالياتى قانوناً توسط شخص به دولت پرداخت، ولى به وسايلى از شخص يا اشخاص ديگر به مقدار مساوي، کمتر و يا بيشتر وصول شود، اصطلاحاً انتقال ماليات گفته مى‌شود. به‌عبارت ديگر نقل بار مالياتى از يکى به ديگرى و ممکن است به ماقبل يا به مابعد صورت گيرد.


انتقال ماليات يکى از مهم‌ترين مباحث ماليه عمومى است و تشخيص پرداخت‌کننده نهائى يکى از پيچيده‌ترين مسائل مالياتى است.