درصدى از مأخذ ماليات است که مبناى محاسبات ماليات موردنظر قرار مى‌گيرد. به‌عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا، اندازه اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آئين‌نامه‌هاى مالياتى دولت‌ها در مبناى موردنظر نشان مى‌دهد.