- مأخذ و مبناى ماليات (Tax Bace):

عين شيئى يا موضوعى است که ماليات طبق شرايطى به آن تعلق مى‌گيرد. به‌عبارت ديگر مبناى ماليات، عامل، متغير يا هر مفهوم ديگرى است که ماليات بر آن بر طبق قانون وضع مى‌شود. صاحب‌نظر ديگرى مأخذ ماليات را اين‌گونه بيان مى‌کند: يک واحد ارزش يا امتياز يا مالى که ماليات بر آن بسته و عايدى مالياتى از روى آن محاسبه مى‌گردد.


- مبلغ ماليات:

مبلغى است که بر مأخذ مختلف ماليات تعلق مى‌گيرد و از مؤديان وصول مى‌گردد. نحوهٔ محاسبه مبلغ ماليات به‌صورت ضرب مأخذ ماليات در نرخ ماليات خواهد بود. يعني:


Tx=Rt×أخذ ماليات × نرخ ماليات = مبلغ ماليات