يکى از برنامه‌ها و سياست‌هاى دولت‌ها، استفاده از سياست‌هاى مالياتى در بهبود توزيع درآمد است. يکى از ماليات‌هائى که در توزيع درآمد اثرات فراوانى دارد و در کاهش نابرابرى مؤثر و مفيد است ماليات بر درآمد بر مبناى نرخ تصاعدى است. اين نوع ماليات بيشتر بر دوش افراد پردرآمد سنگينى مى‌نمايد و در کاهش نابرابرى مؤثر است و اثر منفى به‌جاى مى‌گذارد. علماى ماليه عمومى معتقد هستند که هر چه نرخ اين نوع ماليات بالا باشد. تأثير آن در توزيع درآمد بيشتر خواهد بود. دولت‌ها سعى مى‌کنند با اخذ ماليات‌هاى هنگفت از افراد پردرآمد آنها را به‌صورت يارانه و فراهم آوردن کالاها و خدمات اساسى بين افراد و اقشار آسيب‌پذير و فقير جامعه توزيع نمايند.