مجموعاً ۱۵ صندوق به‌شرح زير در اين قسمت، کارکنان مؤسسات دولتى و نيمه‌دولتى را تحت پوشش خود قرار مى‌دهند.


۱. صندوق بازنشستگى شرکت بيمه ايران (سال تأسيس ۱۳۱۴)

۲. صندوق شرکت ملى نفت ايران (سال تأسيس ۱۳۲۶)

۳. صندوق بازنشستگى شرکت مخابرات (سال تأسيس ۱۳۲۴)

۴. صندوق بازنشستگى بانک مرکزى (سال تأسيس ۴۳ ـ ۱۳۴۲)

۵. صندوق بازنشستگى شرکت سهامى تهيه و توزيع علوفه (سال تأسيس ۱۳۴۹)

۶. صندوق بازنشستگى شرکت بيمه مرکزى ايران (سال تأسيس ۱۳۵۰)

۷. شهردارى تهران (سال تأسيس ۱۳۵۳)

۸. شرکت ملى فواد (سال تأسيس ۱۳۵۳)

۹. صندوق بازنشستگى سازمان بنادر و کشتيرانى ج ۱۱ (سال تأسيس ۱۳۵۳)

۱۰. صندوق بازنشستگى آينده‌سازان (سال تأسيس ۱۳۵۵)

۱۱. صندوق مشترک بانک‌ها (سال تأسيس ۱۳۵۶)

۱۲. شرکت هواپيمائى ملى ج ۱۱ (سال تأسيس ۱۳۵۹)

۱۳. صندوق بازنشستگى جهاد سازندگى (سال تأسيس ۱۳۶۷)

۱۴. صندوق بازنشستگى صنايع مس

۱۵. صندوق بازنشستگى صدا و سيما