سازمان‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى در ايران در قالب ۴ گروه تقسيم‌بندى شده و افراد را تحت پوشش قرار مى‌دهند. اين ۴ گروه عبارت‌اند از: