تعديل نابرابرى در توزيع درآمد کشورها نياز به برنامه‌ريزى و سياستگذارى دارد. در تحقق اين هدف، افق زمانى برنامه‌ها و سياست‌ها براى دولت‌ها و دولتمردان حائز اهميت است و اين افق بايستى بلندمدت در نظر گرفته شود. نابرابرى در توزيع درآمدها ممکن است ناشى از بى‌ثباتى دولت‌ها باشد. ليکن جهت از بين بردن اين بى‌ثباتى چاره‌اى نيست که از يک سرى برنامه‌ها و سياست‌هاى تعديل نابرابرى در توزيع درآمد استفاده نمود. تا بى‌ثباتى را به‌سوى ثبات سوق داد. در اين بخش به برنامه‌هاى مختلف دولت که مى‌تواند به‌صورت مستقيم توزيع درآمد را از نابرابرى به برابرى تغيير دهند و به‌عبارت ديگر به کاهش نابرابرى توزيع درآمد کمک کنند به‌طور اختصار اشاره مى‌نمائيم. برنامه‌ها و سياست‌هاى تعديل نابرابرى در توزيع درآمد را عده‌اى از صاحبنظران تحت سه عنوان، برنامه‌ها و سياست‌هاى مالياتي، برنامه‌ها و سياست‌هاى هزينه‌اى و برنامه‌ها و سياست‌هاى کمک‌درآمدى دولت‌ها در قالب سيستم ماليات بر درآمد منفى ياد مى‌نمايند.