صاحبنظران ماليه عمومى معتقد هستند که متفاوت بودن ميزان پرداخت حقوق و دستمزد توسط سازمان‌ها و مؤسسات به افراد و متفاوت بودن درآمد ناشى از دارائى و ثروت جزء مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده توزيع درآمدها به‌شمار مى‌آيد.

متفاوت بودن ميزان پرداخت حقوق متفاوت بودن ميزان پرداخت حقوق و دستمزد توسط سازمان‌ها و مؤسسات

متفاوت بودن ناشى از تفاوت در مطلوبيت و عدم مطلوبيت مشاغل، داشتن و عدم داشتن تخصص و تجربه، حاکم شدن رابطه به‌جاى ضابطه و حذف شايسته‌سالارى در نيروى انساني، ميزان نزديکى و عدم نزديکى به مقامات عالى‌رتبه، وضعيت محيطى حاکم بر سازمان‌ها و مؤسسات، وضعيت مالى و اقتصادى سازمان‌ها و مؤسسات و... است.

متفاوت بودن درآمد ناشى از دارائى و ثروت

متکى بودن و نبودن افراد به يک درآمد و يا يک منبع درآمد، متکى بودن و نبودن افراد به ارث به‌جامانده از نسل‌هاى ماقبل، ميزان پس‌اندازهاى افراد، داشتن و نداشتن املاک و مستغلات و... را مى‌توان جزء عوامل تسريع در تفاوت‌ها دانست.

نقش دولت‌ها

از دو ديدگاه نقش دولت‌ها را مى‌توان مورد کنکاش قرار داد:


ديدگاه اول: بى‌ثباتى دولت‌ها


ديدگاه دوم: ثبات و تعادل درآمدها و هزينه‌هاى دولت‌ها و توزيع هزينه‌هاى انتقالى بين افراد جامعه. بخشى از درآمدى که در جامعه توزيع مى‌شود از طريق دولت‌ها صورت مى‌پذيرد، دولت‌هائى که داراى ثبات اقتصادى و سياسى هستند از طريق پرداخت‌هاى انتقالى امکان‌پذير است. پرداخت‌هاى انتقالي، پولى است که از طريق دولت‌ها بدون انتظار خدمات يا کار متقابل به افراد جامعه پرداخت مى‌نمايند.