تشخيص (ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومى کشور)

تشخيص عبارت است از: تعيين کالا و خدمات و ساير پرداخت‌هائى که در تحصيل يا انجام آنها براى نيل به اجراء برنامه‌هاى دستگاه‌هاى اجرائى ضرورى است.

تأمين اعتبار (ماده ۱۸ قانون م.ع.ک)

تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتى از اعتبار مصوب براى هزينهٔ معين. اعتبار مبلغى است که براى مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب مى‌رسد. مسئوليت اين مرحله به عهدهٔ ذى‌حساب است.

تعهد (ماده ۱۹ قانون م.ع.ک)

تعهد عبارت است از الزاماتى بر ذمهٔ دولت ناشى از تحويل کالا يا انجام دادن خدمت، اجراء قراردادهاى منعقده، احکام صادرشده از مراجع قانونى و ذى‌صلاح و پيوستن به قراردادهاى بين‌المللى و عضويت در مجامع بين‌المللى يا سازمان‌ها با اجازه قانون.


تعهد هنگامى متحقق مى‌شود که يکى از حالات فوق وجود پيدا کند.


مسئوليت اين مرحله به عهدهٔ وزير يا رئيس مؤسسه است.

تسجيل (ماده ۲۰ قانون م.ع.ک)

تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهى قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهى. نکاتى که بايستى در اين مرحله رعايت گردد عبارت‌اند از اينکه اولاً هر تسجيل متکى به مدارک و اسناد مثبته باشد و ثانياً انجام تشريفاتى که قوانين و مقررات پيش‌بينى کرده است دربارهٔ آن صورت پذيرد.


مسئوليت اين مرحله به عهدهٔ وزير يا رئيس مؤسسه است.

حواله (ماده ۲۱ قانون م.ع.ک)

حواله اجازه‌اى است که کتباً وسيلهٔ مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتى و يا شرکت دولتى و يا دستگاه اجرائى محلى و يا نهادهاى عمومى غيردولتى و يا ساير دستگاه‌هاى اجرائى براى تأديه تعهدات و بدهى‌ها قابل پرداخت از محل اعتبار مربوط عهده ذى‌حساب در وجه ذى‌نفع صادر مى‌شود.


مسئوليت اين مرحله به عهدهٔ وزير يا رئيس مؤسسه است.

درخواست‌ وجه (ماده ۲۲ قانون م.ع.ک)

درخواست وجه سندى است که ذى‌حساب براى دريافت وجه به‌منظور پرداخت حواله‌هاى صادرشده صادر مى‌کند.

هزينه (ماده ۲۳ قانون م.ع.ک)

عبارت است از پرداخت‌هائى که به‌طور قطعى به ذى‌نفع در قبال انجام تعهد و يا تحت‌عنوان کمک و يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات صورت مى‌پذيرد.