يکى از ضروريات بودجه‌ريزى دولتي، ارتباط بودجه با حساب‌هاى دولتى به‌منظور فراهم نمودن اطلاعات لازم براى تنظيم، اجراء و کنترل بودجه مى‌باشد. براى تأمين اين اطلاعات نياز به يک سرى عوامل و سيستم مى‌باشد اين سيستم‌ها عبارت‌اند از: سيستم برنامه‌ريزي، سيستم بودجه‌ريزي، سيستم حسابدارى دولتى و سيستم گزارش‌دهى با استفاده از عناوين، روش‌ها و طبقه‌بندى منسجم از وظايف و مسئوليت‌هاى دستگاه‌هاى دولتى است.


براى بودجه‌ريزى دولتى يک سرى خصوصياتى را مدنظر قرار مى‌دهند اين خصوصيات، خصوصياتى هستند که تقريباً در تمام کشورها اتفاق‌نظر دارند از آن جمله:


۱. پيش‌بينى بودجه دولت‌ها به‌صورت يک برنامه مالى جامع و کامل

۲. پيش‌بينى درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار براى تأمين منابع مالى

۳. حاکم نمودن اصل احتياط در تهيه و تنظيم بودجه.

۴. حاکم نمودن اصل انعطاف‌پذيرى در بودجه‌ريزى

۵. مطابقت طبقه‌بندى درآمدها و هزينه‌ها با اصول حسابدارى دولتى

۶. استفاده از سيستم اطلاعات بودجه‌اي.


- مفاهيم اساسى بودجه:

۱. مفهوم نظرى يا عام بودجه

در مفهوم عام بودجه، بودجه نوعى پيش‌بينى است. يعنى پيش‌بينى حرکات مالي. حرکات مالى همان ارتباط تعاملى درآمد و هزينه است و برعکس. اين حرکات مالى در يک دوره معين است.


۲. مفهوم کاربردى يا خاص بودجه

در مفهوم خاص بودجه، فعاليت‌هاى مربوط به مفهوم عام بودجه مورد کنکاش قرار مى‌گيرد و در حقيقت مفهوم خاص بودجه از مفهوم عام بودجه گرفته شده است.


بين دو مفهوم عام و خاص بودجه ارتباط منطقى و ناگسستنى وجود دارد.