امروزه استقراض هم گسترده و هم جاذب است. تقريباً همه کشورها به استقراض متوسل مى‌شوند. عمليات ماليه که ايجاد استقراض بدان بستگى دارد، در توليد، توزيع، مصرف و سطح درآمد و اشتغال اثر مى‌گذارد.

اثر بر توليد

از طريق وام‌هاى عمومى که توسط دولت‌هاى امروزي، هم در بازار سرمايه داخلى و هم در خارج از آن اخذ مى‌شود، نقدينه زيادى فراهم مى‌شود که امکانات مالى جهت سازمان‌هاى توليدى در رشته‌هاى گوناگون را فراهم مى‌آورد. سازمان‌هائى که اساس توليد اقتصاد را مى‌سازند و در محدودهٔ زمانى خاص، موجد افزايش عظيم در بازده کشور مى‌باشند.


استقراض، موجودى‌هاى غيرفعال مردم را به سرمايه‌اى فعال تبديل مى‌کند، بازپرداخت وام‌ها، همچنين پول را از هزينه به پس‌انداز کردن سوق مى‌دهد. به اين ترتيب، استقراض فرآيند شکل‌گيرى سرمايه‌هائى را که امکانات توليدى کشور را افزايش مى‌دهند، سازمان مى‌دهد.

اثر بر مصرف

زمانى‌که مردم تعهد پرداخت وام‌هاى دولت را مى‌نمايند، معمولاً بايد از مصرف خود بکاهند. در چنين صورتي، ميل به مصرف کاهش مى‌يابد و محدود مى‌شود. از اين جهت، سرمايه‌گذارى سرمايه‌هاى ايجاد شده توسط قرض گرفتن، سطح اشتغال را بالا مى‌برد و درآمدهاى مردم را افزايش مى‌دهد و مصرف آنها نيز به تبع افزايش مى‌يابد. قسمت عمده اين فرآيند، بستگى به اين دارد که سرمايه‌هائى که به‌وسيله استقراض ايجاد شده است، توسط دولت چگونه خرج گردند.

اثر بر توزيع

وام‌هاى عمومى پول را از اغنياء به دولت انتقال مى‌دهند، اما عمليات مالي، ابتدا جهت سوددهى به فقرا شکل مى‌گيرد و معنا پيدا مى‌کند، يا درآمدهاى فقرا از طريق افزايش سطح اشتغال مستقيماً افزايش مى‌يابد و يا اينکه سود آنها از طريق خدمات اجتماعى عظيم به‌طور غيرمستقيم حاصل مى‌شود. در چنين حالتي، ثروت ملى قبل از توزيع، در جهت کاهش فقر مستمندان سازماندهى مى‌شود. اين روند در جهت کاهش فقر است و از طريق تأمين و گسترش استقراض، وام‌هاى عمومى در جهت تغيير توزيع ثروت در کشور به‌کار گرفته مى‌شود: ”غنى کمتر غنى مى‌شود و فقير کمتر فقير مى‌گردد و به اين ترتيب، شکاف بين فقير و غنى کمتر و خليج بين آن دو باريک‌تر مى‌شود“.

اثر بر سطح درآمد و اشتغال

در دنياى جديد به‌منظور ايجاد سرمايه در جهت تأمين مالى امور کشاورزي، صنعت، گسترش وسايل حمل‌ونقل و ارتباطات و يا براى تشکيل امور اصلى آبياري، به استقراض متوسل مى‌شوند. معمولاً طرح‌هاى محلى توسعه جهت افزايش فرصت‌هاى اشتغال در محدوده روستائى شکل مى‌گيرند. به اين ترتيب نه تنها فعاليت‌هاى اقتصادى کشور بارور مى‌شوند، بلکه حجم اشتغال افزايش مى‌يابد و سطح درآمدها بالا مى‌رود.