- انتشار اوراق قرضه دولتى:

انتشار اوراق قرضه دولتى به‌صورت اسناد بهاءدار با نرخ بهره معين منتشر مى‌شود. اوراق قرضه، اسنادى است که به‌موجب آن دولت‌ها تعهد مى‌نمايند مبالغ (بهره سالانه) را در زمان‌هاى خاص به دارندهٔ آنها پرداخت نمايند. انتشار اين اوراق منجر به جمع‌آورى پس‌اندازهاى کوچک مردم و تجهيز سرمايه‌گذارى مالى توسط دولت‌ها، آنها را يارى مى‌کند. که از اين طريق به برنامه‌هاى عمرانى کمک نمايند. انتشار اوراق قرضه دولتى و فروش آن توسط دولت‌ها به مردم، به فرهنگ اعتماد عمومى مردم به دولت‌ها بستگى دارد، اگر مردم به دولت‌ها، اعتماد عمومى داشته باشند به راحتى اين اوراق را خواهند خريد ولى در صورتى‌که اعتماد عمومى به دولت‌ها نباشد، فروش اوراق قرضه دولتى با کندى صورت مى‌پذيرد.


براى بيان تغييراتى که در قيمت اوراق قرضه دولتى رخ مى‌دهد، از سيستم واحد و يک‌صدم واحد استفاده مى‌شود، قيمت اوراق قرضه بر مبناى درصد ارزش اسمى آنها بيان مى‌شود. براى بيان نرخ بهره اوراق قرضه، از سيستم اعشارى استفاده مى‌شود. براى مثال اگر نرخ بهره اوراق قرضه نه (يک‌دوم) درصد و نرخ بهره ديگرى از اوراق قرضه نه (يک‌چهارم) درصد باشد، در اصطلاح مى‌گويند که نرخ بهره اوراق قرضه نوع اول به ميزان ۲۵ صدم درصد بيش از نرخ بهره اوراق قرضه نوع دوم است. معمولاً نرخ بازده جارى و نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه نيز به صدم درصد بيان مى‌شود.