زمانى صورت مى‌پذيرد که درآمدهاى جارى نتواند هزينه‌هاى جارى را بپوشاند. در چنين حالتي، هيچ فقره‌اى از حساب سرمايه در حد موردنظر تأمين نمى‌گردد.


- تفاوت بين کسرى بودجه و کسرى مالى:

کسرى بودجه زمانى صورت مى‌پذيرد که درآمدهاى جارى نتواند هزينه‌هاى جارى را بپوشاند. در چنين حالتي، هيچ فقره‌اى از حساب سرمايه در حد موردنظر تأمين نمى‌گردد.:

کسرى بودجه زمانى صورت مى‌پذيرد که درآمدهاى جارى نتواند هزينه‌هاى جارى را بپوشاند. در چنين حالتي، هيچ فقره‌اى از حساب سرمايه در حد موردنظر تأمين نمى‌گردد.


کسرى مالى زمانى صورت مى‌پذيرد که علاوه بر درآمدهاى جاري، دريافت‌هاى سرمايه‌اى مثل قرضه عمومى را نيز مدنظر قرار بدهيم و در حقيقت جمع دريافت‌هاى جارى و سرمايه‌اى نتوانند هزينه‌هاى جارى و سرمايه‌اى را بپوشانند. در حالت کسرى بودجه کسرى بودجه کل اندازه‌گيرى نمى‌گردد، ليکن در حالت کسرى مالي، کسرى بودجه کل اندازه‌گيرى مى‌شود.