راهنمائى‌هاى مالياتى

۱. در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جديد دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاريخ تنظيم اظهارنامه و پايان دوره مالى ذکر شده که بايد به استناد دفاتر قانونى شرکت‌ها و اسناد کامپيوترى تحويل شده در پايان هر دورهٔ مالى و زمان تنظيم اظهارنامه‌ها تکميل شود.


۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم ”صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت ماليات معاف مى‌باشند“. در چنين حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول ماليات کسر سپس ماليات مربوطه از بقيه درآمد محاسبه و کسر مى‌شود.


۳. سود سپرده‌هاى بانکى شرکت‌هاى خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتى از پرداخت هرگونه ماليات معاف مى‌باشد (بند ۲ ماده ۱۴۵)


۴. سود و کارمزد پرداختى به تسهيلات دريافتى از غيرمجموعه بانکى کشور جزء هزينه‌هاى قابل قبول نخواهد بود (بند ۱۸ ماده ۱۴۸)


۵. پرداخت هرگونه مزاياى غيرنقدي، اياب و ذهاب و تغذيه به کارگران شامل ماليات نمى‌شود (بند ۸ ماده ۹۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم)


۶. به استناد تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاى مستقيم ۲۰ درصد درآمد مشمول ماليات ابرازى حاصل از فعاليت‌هاى توليدي، معدني، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ از پرداخت هرگونه ماليات معاف مى‌باشند.


۷. به استناد ماده ۱۳۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم ”پنجاه درصد از سود ابرازى حاصل از فعاليت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها براى بازسازى و توسعه و يا تکميل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود يا ايجاد واحدهاى صنعتى و معدنى جديد ذخيره نمايند از پرداخت هرگونه ماليات معاف مى‌باشد“ به شرط اينکه:


اولاً ـ معافيت يا مجوز طرح توسعه يا تکميل يا واحد جديد قبل از پايان دوره مالى از وزارت صنايع اخذ شده باشد.


ثانياً ـ مجمع عمومى عادى ساليانه شرکت اين اندوخته را تصويب نمايد. (ماده ۱۳۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم و بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵)


۸. شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ده درصد ماليات بر درآمد شرکت معاف مى‌باشند (ماده ۱۴۳)


۹. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى يا تخصيص که طبق مصوبات مجمع عمومى شرکت باشد به آن دسته از سهامداران شرکت‌هاى موضوع بند (۸) فوق که جمع سهام هريک از آنها از ۵ درصد سرمايه شرکت بيشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نيز از يک صد نفر کمتر نباشد، از ماليات معاف خواهد بود.


۱۰. در محاسبه ماليات بر درآمد شرکت‌ها نکات ذيل را رعايت کنند:


۱۰/۱. اول درآمد مشمول ماليات را محاسبه نمايند.


۱۰/۲. کليه معافيت‌هاى قانونى را در درجه اول اعمال و کسر نمايند.


۱۰/۳. مانده بعد از معافيت‌هاى قانوى را با توجه به تعداد سهامداران و نرخ ماده ۱۳۱ مشمول ماليات نمائيد.


۱۱. دقت نمائيد که جمع ستون گردش بدهکار و بستانکار تراز آزمايشى چهارستونى بايد معادل رشد بدهکار و يا بستانکار دفتر روزنامه در تاريخ تهيه تراز آزمايشى باشد.


۱۲. جمع گردش بدهکار يا بستانکار دفتر روزنامه بايد با جمع بدهکار يا بستانکار تراز آزمايشى قبل از اصلاحات مساوى باشد.


۱۳. چنانچه شرکتى طى دوره مالى مبادرت به فروش اراضى يا املاک نموده باشد و ماليات نقل و انتقال آن را طبق ماده (۵۹) قانون ماليات‌هاى مستقيم پرداخت نموده باشد به درآمد حاصل از فروش اين اراضى و املاک هيچ‌گونه ماليات ديگرى تعلق نمى‌گيرد (ماده ۷۶ قانون ماليات‌هاى مستقيم). در اين‌ حالت شرکت بايد کليه درآمدهاى خود را در اظهارنامه مالياتى منعکس نمايد اما از بابت درآمد حاصل از فروش املاک و اراضى هيچ‌گونه مالياتى (حتى ده درصد ماليات شرکت به نسبت اين درآمد) کسر ننمايد. البته چنانچه شرکت اقدام به ساخت و ساز بيش از دو واحد مسکونى يا ادارى يا تجارى نموده باشد بساز و بفروش تلقى و درآمد اين عمليات به جمع درآمدهاى مشمول ماليات شرکت اضافه خواهد شد.


۱۴. ذخيره بازخريد سنوات خدمت کارکنان در صورتى جزء هزينه‌هاى قابل قبول تلقى خواهد شد که اين مبلغ ظرف مدت يک ماه از تاريخ تخصيص در يک حساب جداگانه بانکى واريز و نگهدارى شود.


۱۵. تا ميزان يک‌سوم درآمد مشمول ماليات شرکت مى‌تواند بابت استهلاک زيان انباشته مورد تأييد حوزه مالياتى منظور و مستهلک شود.


۱۶. اظهارنامه‌هاى مالياتى را در آخرين مهلت قانونى تسليم حوزه مالياتى نموده و رسيد اخذ نمائيد و چنانچه حوزه ۸ مالياتى به هر دليل از تحويل اظهارنامه خوددارى نمايد، اظهارنامه مالياتى را به‌وسيله پست سفارشى به آدرس وزارت امور اقتصادى و دارائى ـ حوزه مالياتى مربوطه پست و رسيد مربوط را در پرونده مالياتى شرکت ضبط نمائيد. در اين حالت تاريخ تسليم اظهارنامه به اداره پست، تاريخ تسليم به حوزه مالياتى تلقى مى‌شود. (ماده ۱۷۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم)


۱۷. يک شرکت توليدى درآمد مشمول ماليات خود را ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال اعلام نموده است، اندوخته طرح توسعه شرکت که مصوبه وزارت صنايع قبل از پايان دوره مالى اخذ و به تصويب مجمع عمومى عادى ساليانه نيز رسيده ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال، زيان انباشته سنواتى معادل ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد که ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال آن در سال گذشته مورد تأييد حوزه مالياتى واقع شده است. درآمد مشمول ماليات شرکت به طريق ذيل محاسبه خواهد شد. (دوره مالى شرکت منتهى به ۱۳۷۵/۱۲/۲۹)


حداکثر استهلاک زيان انباشته تأييد شده
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱/۳ × ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
اندوخته طرح توسعه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۵۰ × ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
معافيت تبصره (۴) ماده ۱۳۲
۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲۰ × ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجموع معافيت‌ها
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات
۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ماليات شرکت
۲۴،۰۰۰،۰۰۰ = %۱۰ × ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات
۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰


۱۸. در ارتباط با تصميم مجمع عمومى عادى ساليانه که به اداره ثبت شرکت‌ها و حوزهٔ مالياتى تسليم خواهد شد به طريق ذيل عمل نمايد. پس از قرائت گزارش بازرسى قانونى و گزارش عملکرد هيئت‌مديره براى دوره مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:


۱۸/۱. ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ مورد تصويب قرار گرفت.


۱۸/۲. عملکرد هيئت‌مديره براى دوره مورد تصدى مورد تأييد واقع شد.


۱۸/۳. مبلغ............. ريال از سود تخصيصى به سهامداران به‌عنوان پاداش هيئت‌مديره تعيين که نحوه پرداخت آن را رياست مجمع تعيين خواهند نمود.


۱۸/۴. آقايان....................................... و .................................................. به‌عنوان اعضاء هيئت‌مديره، براى مدت دو سال تعيين که نامبردگان با امضاء ذيل صورتجلسه قبولى خود را اعلام نمودند.


۱۸/۵. ............................ به‌عنوان بازرس و حسابرس براى سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ تعيين شد.


۱۸/۶. روزنامه .......................... به‌عنوان روزنامه کثيرالانتشار سال مالى ۱×۱۳ تعيين شد.


۱۸/۷. مجمع به آقاى ......................... نمايندگى داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر مربوطه اقدام لازم را به‌عمل آورد.