استناد ماده ۱۲ ق.م.م

به استناد ماده ۱۲ ق.م.م کليه اراضى باير واقع در محدودهٔ شهرها که بدون عذر موجه باير باقى بمانند مشمول ماليات سالانه به‌شرح زير مى‌باشند:


۱. اراضى که تا دو سال از تاريخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال


۲. اراضى که تا چهار سال از تاريخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند معادل ۴ درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال مازاد بر دو سال مذکور


۳. اراضى که بيش از چهار سال از تاريخ اجراء اين قانون باير نگه داشته شوند معادل ۵ درصد ارزش آن به‌ازاء هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

نحوه تعيين ارزش اراضى باير

ارزش اراضى باير براساس ارزش معاملاتى موضوع ماده ۶۴ (ق.م.م) تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

معافيت‌هاى مالياتى

۱. در صورت خروج اراضى باير برحسب گواهى مراجع ذى‌صلاح از شمول عنوان مذکور از سال خروج، مشمول ماليات بر اراضى باير نخواهند شد (ماده ۱۵ ق.م.م)


۲. چنانچه براى اراضى باير از سوى مراجع ذى‌ربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر شود از تاريخ صدور مجوز بنا تا پايان مهلت يا تمديد مهلت در صورتى‌که تا خاتمه مهلت احداث بنا يا عمران شده باشد.


۳. در صورتى‌که پس از درخواست مجوز احداث بنا و عمران صدور مجوز بنا به علل خارج از اراده مالک امکان‌پذير نباشد به‌‌استثناء مواردى که صدور مجوز قانوناً ممنوع مى‌باشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت ماليات متعلق معاف است.


۴. در صورت اعلام آمادگى مالکان اراضى باير براى فروش اين اراضى به وزارت مسکن و شهرسازى و انجام اقدامات لازم در اين ارتباط بنا به گواهى وزارت مذکور، از تاريخ اعلام آمادگى مالکين اين اراضى مشمول ماليات نخواهند بود و اين حکم حتى در صورت عدم تمايل وزارت مسکن و شهرسازى به خريد اين‌گونه اراضى جارى خواهد بود (تبصره ۲ ماده ۱۶ ق.م.م)


۵. مالکيتى که خود يا افراد تحت تکفل آنها فاقد محل مسکونى مناسب بوده و داراى يک يا چند قطعه اراضى باير باشند تا حد نصاب مقرر در قانون زمين شهرى مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شوراى اسلامى از پرداخت ماليات معاف و نسبت به مازاد آن مشمول ماليات مى‌باشند. (تبصره ۳ ماده ۱۶ ق.م.م)


۶. اراضى باير متعلق به شرکت‌هائى که تمام يا قسمتى از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم دولت (تبصره ۴ ماده ۱۶ ق.م.م)


۷. اراضى باير متعلق به شرکت‌هائى تعاونى مسکن که جهت اعضاء اختصاص يافته باشد.


۸. اراضى باير متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل (تبصره ۴ ماده ۱۶ ق.م.م)


۹. در مواردى‌که انتقال اراضى باير به‌صورت قهرى باشد، انتقال‌گيرنده اراضى باير تا پايان سن بيست سالگى مشمول ماليات موضوع ماليات بر اراضى باير نخواهد بود (تبصره ۵ ماده ۱۶ ق.م.م)


۱۰. آن قسمت از اراضى بايرى که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا بنا به عللى به گواهى مراجع ذى‌صلاح دولتى يا نهادهاى انقلاب اسلامى بهره‌بردارى از آنها عهدهٔ مالک خارج باشد (تبصره ۶ ماده ق.م.م)


۱۱. اراضى بايرى که در طرح شهردارى‌ها قرار گرفته و يا به‌علت دعوى مالکيت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با دولت يا شهردارى‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت، مالکان آنها به‌موجب گواهى مراجع صلاحيتدار مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند. (تبصره ۶ ماده ق.م.م)