جرائم مالياتى

۱. چنانچه وراث يا يکى از آنها ظرف مدت شش ماه از تاريخ فوت متوفى اظهارنامه مخصوص را تسليم حوزهٔ مالياتى ذيربط ننمايند (عدم تسليم اظهارنامه) مشمول جريمه‌اى معادل ۵ درصد ماليات متعلق خواهند شد.


۲. در صورتى‌که بانک‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاصى که مالى از متوفى نزد خود دارند از اظهار آن خوددارى کنند يا بدون موافقت وزارت امور اقتصادى و دارائى آن را به ورثه تسليم نمايند علاوه بر مسئوليت تضامنى با وراث تا معادل ارزش آن مشمول پرداخت جريمه‌اى برابر ۵ درصد ارزش مال خواهند شد.


مثال نمونه:

آقاى حسين که ايرانى و مقيم ايران مى‌باشد در تاريخ ۳/۴/۱۳۷۳ فوت نموده است و همسر نامبرده اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ قانون ماليات‌ها را تکميل و تسليم حوزهٔ مالياتى نموده است.


خلاصه مشخصات اظهارنامه به‌شرح ذيل مى‌باشد.


وراث طبقه اول: فؤاد و فرزانه (فرزندان) - (همسر) که همگى مقيم ايران مى‌باشند.


ليست ماتريک متوفى:


- حساب سپرده بانکى ۸/۲۷۰۹ بانک ملت شعبه دمشق تهران به مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال


- ساختمان واقع آجودانيه که مساحت عرصه معادل ۶۰۰ متر مربع و مساحت اعيانى معادل ۲۴۰ متر مربع و ارزش معاملاتى عرصه برابر ۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال و ارزش معاملاتى اعيانى برابر ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد.


- سهام شرکت دوانکوه مورد پذيرش بورس يکصد سهم به مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال سهام شرکت توليدى غزل (سهامى عام) که توسط حوزهٔ مالياتى معادل ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال ارزيابى شده است.


-سهام شرکت الهه (سهامى خاص) به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال که توسط حوزهٔ مالياتى به مبلغ ۶،۲۰۰،۰۰۰ ريال ارزيابى شده است.


اموال منقول واقع در نيويورک به مبلغ ۳۲،۰۰۰ دلار که بر اساس قوانين مالياتى ايالات متحده آمريکا ماليات اموال مزبور ۸۲۰۰ دلار مى‌باشد.


پرداختى بيمه دانا بابت بيمه عمر به بازماندگان به مبلغ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ريال با توجه به اينکه فؤاد داراى ۱۹ سال و فرزانه نيز ۱۷ سال دارا مى‌باشند ماليات سهم‌الارث هر يک از بازماندگان را محاسبه نمائيد. نرخ محاسبه دلار معادل ۲۴۰۰ ريال مى‌باشد.


توضيح اينکه طبق قانون مدنى سهم‌الارث پسر دو برابر دختر و سهم همسر طبق حکم دادگاه ۸/۱ ماترک مى‌باشد و مهريه همسر طبق سند ازدواج مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد.


سهم فؤاد از عرصه ساختمان وليعصر ۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۳/۲ × ۹،۰۰۰،۰۰۰
سهم فرزانه از عرصه ساختمان وليعصر ۳،۰۰۰،۰۰۰ = ۳/۱ × ۹،۰۰۰،۰۰۰


يادآوري: طبق قانون مدنى همسر از عرصه ماترک متوفى ارث نمى‌برد.


معادل ريالى اموال نيويورک ۵۷،۱۲۰،۰۰۰ = ۲،۴۰۰ ? ۸،۲۰۰ - ۳۲،۰۰۰
۷۰،۱۲۰،۰۰۰ = ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ + ۵۷،۱۲۰،۰۰۰
ارزش سهام مشمول ماليات متوفى
۱۱،۵۰۰،۰۰۰ = (%۶۰ × ۳،۰۰۰،۰۰۰) +۰(۵۰% × ۷،۰۰۰،۰۰۰) + ۶،۲۰۰،۰۰۰
(ارزش سهام + بهاءِ اموال در نيويورک)
۸۱،۶۲۰،۰۰۰ = ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ + ۷۰،۱۲۰،۰۰۰
ماتريک مشمول ماليات پس از کسر مهريه همسر
۷۱،۶۲۰،۰۰۰ = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ - ۸۱،۶۲۰،۰۰۰
سهم‌الارث مشمول ماليات همسر ۸،۹۵۲،۵۰۰ = ۸/۱ × ۷۱،۶۲۰،۰۰۰
سهم‌الارث فؤاد ۴۱،۷۷۸،۳۳۳ = ۳/۲ × (۸،۹۵۲،۵۰۰ - ۷۱،۶۲۰،۰۰۰)
سهم‌الارث فرزانه ۲۰،۸۸۹،۱۶۷ = ۳/۱ × (۸،۹۵۲،۵۰۰ - ۷۱،۶۲۰،۰۰۰)
مجموع سهم‌الارث فؤاد ۴۷،۷۷۸،۳۳۳ = ۶،۰۰۰،۰۰۰ + ۴۱،۷۷۸،۳۳۳
مجموع سهم‌الارث فرزانه ۲۳،۸۹۹،۱۶۷ = ۳،۰۰۰،۰۰۰ + ۲۰،۸۸۹،۱۶۷
سهم‌الارث همسر با اعمال معافيت ماده (۲۰)
۶،۹۵۲،۵۰۰ = ۲،۰۰۰،۰۰۰ - ۸،۹۵۲،۵۰۰
ماليات سهم‌الارث همسر
سهم‌الارث فؤاد با اعمال معافيت ماده (۲۰)
  ۴۴،۷۷۸،۳۳۳ = ۳،۰۰۰،۰۰۰ - ۴۷،۷۷۸،۳۳۳
ماليات سهم‌الارث فؤاد
۱۱،۰۳۱،۳۳۳ نرخ ماده ۴۴،۷۷۸،۳۳۳۲۰
سهم‌الارث فرزانه با اعمال معافيت ماده (۲۰)
۲۰،۸۸۹،۱۶۷ = ۳،۰۰۰،۰۰۰ - ۲۳،۸۸۹،۱۶۷
ماليات سهم‌الارث فرزانه ۳۳۸۶۷۵۰ نرخ ماده۲۰ ۲۰۸۸۹۱۶۷