به استناد ماده سه (ق.م.م) کليه مالکين (اعم از اشخاص حقيقى و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونى و ساير املاک واقع در محدودهٔ شهرها و شهرک‌ها (به استثناء يک واحد مسکونى شخص حقيقى اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح ذيل مشمول ماليات سالانه مى‌باشند.


تا مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال معاف
تامبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به‌ مازاد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۲ درصد
تا مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۳ درصد
تا مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۴ درصد
تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۶ درصد
نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ۸ درصد


ارزش املاک براساس ارزش معاملاتى محاسبه مى‌شود و قيمت اشجار در تعيين ارزش از لحاظ محاسبه ماليات منظور نمى‌گردد.

معافيت‌هاى مالياتى ماليات سالانه املاک

۱. املاک متعلق به شرکت‌هائى که تمام يا قسمتى از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم مالکيت دولت (تبصره ۲ ماده ۳ ق.م.م)


۲. املاک متعلق به شرکت‌هاى تعاونى مسکن که براى مسکن اعضا اختصاص يافته باشد.


۳. املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل


۴. بدهى مستهلک‌نشده مالک به بانک يا صندوق‌هاى قرض‌الحسنه بابت وام دريافتى جهت احداث يا خريد ملک حداکثر تا معادل ارزش معاملاتى ملک (تبصره ۳ ماده ق.م.م)


۵. املاکى که براى توليدات صنعتى و کشاورزى و دامى و امور فرهنگي، آموزشى ورزشي، بهداشتى درماني، نگهداري، معلولين، هتل، متل، مسافرخانه، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ مورد استفاده قرار مى‌گيرند.


۶. خانه‌هاى سازمانى کارگرى و کارمندى و سردخانه‌ها و املاکى که مالک در آنها به‌موجب احکام مراجع قضائى ممنوع‌المعامله گرديده‌اند و يا بنا به عللى به گواهى مراجع ذى‌صلاح دولتى يا نهادهاى انقلاب اسلامى بهره‌بردارى از آنها از عهده مالک خارج و يا حق استفاده از آنها به‌طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات موضوع ماده ۴ (ق.م.م) قرار گيرد.


۷. در مواردى‌که مالکيت ملک انتقال مى‌يابد ملک مورد انتقال به‌طور کلى در سال انتقال


۸. املاکى که از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۸ به بعد براى آنها پروانه ساختمانى صادر شده تا مدت تعيين‌ شده در پروانه و يا دو سال پس از خاتمه بنا طبق گواهى مرجع ذى‌صلاح (ماده ۶ ق.م.م)


۹. املاکى که تاريخ صدور پروانه ساختمانى آنها قبل از ۱/۱/۱۳۶۸ و تاريخ خاتمه بنا ۲۹/۱۲/۱۳۶۸ و يا مهلت مقرر در پروانه ساختمانى هر کدام که بيشتر باشد (ماده ۶ ق.م.م)


۱۰. کليه واحدهاى مسکونى يا زيربناى ۱۲۰ متر مربع مفيد که طبق ضوابط تعيين‌شده دولت و با تنظيم سند رسمى براى سکونت به اجاره داده مى‌شود طى مدت اجاره (ماده ۶ ق.م.م)


مثال نمونه:

آقاى حسين در حال ساخت يک واحد مسکونى در سه طبقه به مشخصات ذيل مى‌باشد:


مساحت عرصه ۴۵۰ متر مربع به ارزش معاملاتى هر متر مربع زمين معادل ۱۰۰،۰۰۰


مساحت بنا ۶۰۰ متر مربع در سه طبقه که مساحت بناء هر طبقه ۲۰۰ متر مربع و ارزش معاملات هر متر مربع مبناء معادل ۲۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد


پروانه ساختمانى واحد مزبور توسط شهردارى منطقه ۶ تهران در تاريخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ صادر شده که اعتبار پروانه به‌مدت دو سال از تاريخ صدور مى‌باشد.


مبلغ مستهلک نشده وام احداث آقاى حسين بابت ساخت واحد مسکونى مزبور معادل ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد.


ضمناً فرزندان آقاى حسين به نام‌هاى فرزانه و فؤاد که تحت تکفل وى هستند از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۳ هريک مالک شش دانگ يک دستگاه آپارتمان شده‌اند که بهاء منطقه‌اى آنها به‌ترتيب معادل ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ و ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد.


چنانچه آقاى حسين داراى محل سکونت خاص باشد ماليات سالانه املاک وى و افراد تحت تکفل وى را محاسبه کنيد.


ارزش منطقه‌اى (معاملاتي) واحد مسکوني
۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ = (۲۰۰،۰۰۰ ? ۶۰۰) + (۴۵۰ ? ۱۰۰،۰۰۰)
ارزش معاملاتى پس از کسر مانده مستهلک‌نشده وام
۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰


معاف ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰ = %۳ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۵،۸۰۰،۰۰۰
۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰
ماليات سالانه واحد مسکونى ۸۰۰،۰۰۰ = %۴ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
که از ۱۵/۷/۱۳۷۳ به بعد ۱،۲۰۰،۰۰۰ =%۶ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تعلق خواهد گرفت ۲،۸۰۰،۰۰۰ = %۸ × ۳۵،۰۰۰،۰۰۰
۷۹،۰۰۰،۰۰۰ = ۳۷،۰۰۰،۰۰۰+ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰
معاف ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰ = %۲ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۰۰،۰۰۰=%۳ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۹،۰۰۰،۰۰۰
۷۶۰،۰۰۰ = %۴ × ۱۹،۰۰۰،۰۰۰
۱،۷۶۰،۰۰۰ ماليات سالانه املاک فرزندان آقاى حسين